Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo:
Spolu
Menu

OBCHODNÉ PODMIENKY QUATRO

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. O TOMTO DOKUMENTE

  Tento dokument predstavuje Obchodné podmienky pre Quatro (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré upravujú vzťahy medzi Bankou a Klientom v súvislosti s rokovaním o uzatvorení, uzatvorením alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru uzatvorenej v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch, na základe ktorej sa Banka zaväzuje poskytnúť Klientovi spotrebiteľský úver s označením Quatro. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokaľ sa na nich Zmluva odvoláva. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami príslušnej Zmluvy a týmito Obchodnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy. Jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú záväzné pre Banku ako aj pre Klienta.

 2. DEFINÍCIE

  Vo vzájomných vzťahoch medzi Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy tento význam:

  Akontácia: znamená časť Kúpnej ceny Tovaru zaplatenú Klientom ako kupujúcim Sprostredkovateľovi.

  Banka: znamená Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 341/B.

  Biometrický podpis: znamená digitálny vlastnoručný podpis Klienta elektronicky zachytený a zaznamenaný prostredníctvom technického vybavenia Banky, ktoré umožňuje jednoznačné a nezameniteľné určenie fyzickej osoby, ktorá takýto podpis vykonala, vrátane údajov o rýchlosti, tlaku a uhle, pod ktorým sa pero nachádza v čase vykonávania takéhoto podpisu.

  Celková čiastka: znamená celkovú čiastku, ktorú musí Klient uhradiť Banke, t. j. súčet všetkých Splátok bez poistenia dohodnutých medzi Klientom a Bankou v Zmluve.

  Celkové náklady spotrebiteľa: znamená výšku celkových nákladov spotrebiteľa spojených s ponúkaným Úverom.

  Celková výška a mena spotrebiteľského úveru (ďalej len „Úver“ alebo „Úver S“): znamená celkovú výšku viazaného spotrebiteľského úveru v čiastke poskytnutej Klientovi zo strany Banky.

  Cenník: znamená dokument s označením „Cenník VÚB, a.s. Občania“, v ktorom sú uvedené poplatky, odplaty a náklady súvisiace s poskytnutím Úveru a bližšie podmienky ich poskytovania. Cenník je dostupný na Webovom sídle a na Obchodných miestach.

  Doplatok kúpnej ceny: znamená sumu, ktorú poskytne Banka Klientovi na splnenie záväzku Klienta z kúpnej zmluvy, zníženú o uhradenú Akontáciu. V prípade, ak Klient neuhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu, Doplatok kúpnej ceny sa rovná Kúpnej cene.

  Fixná ročná úroková sadzba: znamená úrokovú sadzbu určenú percentuálnou sadzbou za rok (per annum, v skratke p.a.) uvedenú v Zmluve, ktorá sa počas trvania zmluvného vzťahu nemení.

  Klient: znamená spôsobilú fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytnutie Úveru a/alebo ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na základe Zmluvy na iný účel ako výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

  Kúpna cena: znamená kúpnu cenu Tovaru.

  Občiansky zákonník: znamená zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Obchodné miesto: znamená prevádzkové priestory Banky, v ktorých spravidla dochádza k vykonávaniu bankových obchodov (vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Bankou a Klientom).

  Obchodné miesto Sprostredkovateľa: znamená prevádzkový priestor Sprostredkovateľa, v ktorom poskytuje svojim zákazníkom Tovar za účelom jeho predaja. Periodický výpis: je dokument obsahujúci prehľad úhrad a dlžného zostatku, zohľadňujúci stav vždy ku koncu mesiaca november príslušného roka, kedy je Periodický výpis Klientovi na ročnej báze na základe jeho žiadosti zasielaný.

  Pracovný deň: znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňom pracovného pokoja a pamätným dňom v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

  Predzmluvný formulár/ESIS: znamená formulár s názvom Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, resp. o spotrebiteľskom úvere týkajúce sa konverzie dlhu, ktorý poskytuje Banka Klientovi pred uzatvorením Zmluvy a ktorý obsahuje základné informácie a údaje týkajúce sa ponúkaného Úveru.

  RPMN: znamená celkové náklady Klienta spojené s poskytnutím Úveru, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky Úveru podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

  Splátka: znamená peňažnú čiastku dohodnutú medzi Klientom a Bankou v Zmluve za obdobie jedného kalendárneho mesiaca, ktorou Klient spláca Celkovú čiastku, skladajúcu sa z dohodnutého anuitného úroku, príslušnej časti istiny a poistenia v prípade, ak Klient požiada o poistenie schopnosti splácať splátky Úveru. Splátkový kalendár: znamená rozpis jednotlivých Splátok s určením termínu a výšky, ktorý Banka doručí Klientovi a ktorý sa Klient zaväzuje dodržiavať inak je povinný dodržiavať výšku Splátky a termín Splátok uvedený v Zmluve.

  Sprostredkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s Bankou vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Zmluvy alebo uzatvára Zmluvu za a v mene Banky. Pri viazaných spotrebiteľských úveroch určených na financovanie výrobku Klientom je Sprostredkovateľ zároveň vo vzťahu ku Klientovi predávajúcim.

  Tovar: znamená výrobok, ktorý na základe kúpnej zmluvy medzi Klientom ako kupujúcim a Sprostredkovateľom ako predávajúcim bol odovzdaný Sprostredkovateľom a prevzatý Klientom.

  Trvanlivé médium: znamená v súlade s § 2 písm. m) Zákona o spotrebiteľských úveroch každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje verné reprodukovanie uložených informácií.

  Webové sídlo: znamená internetová stránka Banky dostupná na www.vub.sk.

  Zákon o bankách: znamená zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších právnych predpisov.

  Zákon o finančných službách na diaľku: znamená zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene v doplnení niektorých zákonov.

  Zákon o spotrebiteľských úveroch: znamená zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zmluva: znamená písomnú zmluvu uzatvorenú medzi Klientom a Bankou na dobu určitú, ktorej predmetom je poskytnutie Úveru.

  Zverejnenie: znamená sprístupnenie dokumentu alebo informácie na Obchodnom mieste, Webovom sídle, prostredníctvom Služby Nonstop banking alebo iným vhodným spôsobom, ktorý Klientovi umožní oboznámiť sa s ním. Zverejnenie nadobudne účinky jeho sprístupnením.

 3. PODMIENKY POSKYTNUTIA A ČERPANIA ÚVERU (viazaný spotrebiteľský úver)

  1. Klient podpísaním Zmluvy žiada Banku, aby ňou poskytnutý Úver v časti Kúpna cena a v prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu tak v časti Doplatok kúpnej ceny poukázala na účet Sprostredkovateľa.

  2. Banka sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť za Klienta Kúpnu cenu Tovaru Sprostredkovateľovi. V prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu podľa bodu 3.4 tohto článku Zmluvy, Banka sa zaväzuje zaplatiť za Klienta Sprostredkovateľovi Doplatok kúpnej ceny.

  3. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, že Banka poskytne Klientovi finančné prostriedky najneskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bude splatná prvá Splátka, ktorú má Klient uskutočniť.

  4. Ak sa Klient rozhodne zaplatiť Akontáciu zaplatí Akontáciu Sprostredkovateľovi pri nákupe Tovaru.

  5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti Klient a Banka podpísaním Zmluvy potvrdzujú, že:

   1. výška Úveruje totožná s Kúpnou cenou alebo Doplatkom kúpnej ceny, ktorú uhradí Banka Sprostredkovateľovi;

   2. Banka poskytuje Úverna základe Zmluvy;

   3. Banka zaplatí Kúpnu cenu alebo Doplatok kúpnej ceny Sprostredkovateľovi na základe súhlasu Sprostredkovateľa.

  6. Ak došlo zo strany Klienta k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy uzatvorenej so Sprostredkovateľom, dochádza súčasne k zániku zmluvného vzťahu medzi Klientom a Bankou.

  7. Nároky z kúpno-predajného vzťahu si uplatňuje Klient priamo u Sprostredkovateľa. V prípade, ak nebude nárok Klienta ani po uplatnení všetkých zákonných prostriedkov na dosiahnutie nápravy zo strany Sprostredkovateľa uspokojený, má Klient právo uplatniť si svoj nárok voči Banke.

  8. Ak došlo k zániku Zmluvy a Klient vrátil Tovar Sprostredkovateľovi, Sprostredkovateľ a Banka si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti Klienta.

  9. Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla a ak Klient uhradil peňažné prostriedky Banke pred zánikom zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a oznámil Banke písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Banke zánik zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere z dôvodu odstúpenia od zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, Banka je povinná mu tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.

  10. Reklamačné konanie neoprávňuje Klienta prestať s úhradou dohodnutých Splátok.

  11. Klient si dohodne priamo so Sprostredkovateľom spôsob, miesto a čas odovzdania a prevzatia Tovaru.

 4. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

  1. Banka poskytuje Klientovi Úver na základe uzatvorenej písomnej Zmluvy, pričom poskytnutie Úveru je Banka oprávnená viazať:

   1. na splnenie podmienok Klientom dohodnutých v Zmluve a/alebo;

   2. na účel dohodnutý s Klientom v Zmluve.

  2. Banka je oprávnená odmietnuť poskytnutie Úveru alebo jej časti v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane niektorý z dôvodov, pre ktorý je Banka oprávnená odstúpiť od Zmluvy a/alebo vyhlásiť okamžitú splatnosť Úveru v zmysle bodu 8.2 Obchodných podmienok.

  3. Klient je povinný plniť poskytnutú Úver riadne a včas v podobe pravidelných Splátok spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

  4. Banka má právo preveriť pravosť a obsah dokladov predložených Klientom v súvislosti s poskytnutím Úveru.

  5. Banka sa zaväzuje poskytnúť Klientovi na jeho požiadanie výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky bezplatne kedykoľvek počas celej doby trvania Zmluvy.

  6. Klient má právo Banku požiadať písomne na adrese v zmysle týchto Obchodných podmienok o Periodický výpis s uvedením formy, v ktorej má byť Periodický výpis zaslaný (elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo prostredníctvom listovej zásielky). Zároveň platí, že Klient môže zaslaním písomnej žiadosti na adresu Banky kedykoľvek požiadať o zmenu formy zasielania ako aj požiadať o vyhotovenie kópie Periodického výpisu, pričom Banka sa zaväzuje tejto požiadavke vyhovieť.

 5. PODMIENKY SPLÁCANIA ÚVERU

  1. Klient je povinný riadne a včas splácať poskytnutý Úver a to v pravidelných mesačných Splátkach v sume a termínoch uvedených v splátkovom kalendári.

  2. Prvá Splátka je splatná nasledujúci mesiac po uzatvorení Zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  3. Klient spláca poskytnutý Úver na účet Banky, číslo účtu SK13 0200 0000 0020 1169 0958 alebo poštovou poukážkou, pričom ako variabilný symbol Klient uvádza číslo Zmluvy.

  4. Splátka sa považuje za splatenú okamihom pripísania finančných prostriedkov v predpísanej výške na účet Banky.

  5. Služba poskytnutá na základe tejto Zmluvy je oslobodená od DPH v zmysle § 39 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 6. RPMN

  RPMN sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v Zákone o spotrebiteľských úveroch.

  ?

  ? = ??. (1 + ?)−??

  ?=1

  S =výška úveru (t.j. istiny) Al =výška mesačnej splátky bez poistenia L =poradie splátky N =počet splátok X =RPMN

  Sl = je interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každej splátky alebo platby poplatkov

 7. SKONČENIE ZMLUVY, PRÁVO KLIENTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, SPLATENIE ÚVERU PRED LEHOTOU SPLATNOSTI

  1. Zmluva sa skončí úplným splnením všetkých povinností Klienta vo vzťahu k Banke dojednaných v Zmluve.

  2. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy alebo odo dňa, keď sú Klientovi doručené zmluvné podmienky podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je Klient povinný zaslať Banke písomne formou doporučenej zásielky na adresu Banky uvedenú v Zmluve alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Banke. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Ak Klient odstúpi od Zmluvy je povinný zaplatiť Banke i istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa Úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby. Pri výpočte úrokov sa vychádza z počtu dní 365.

  3. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je Klient povinný uhradiť úrok a účelne vynaložené náklady , vrátanie vydania potvrdení o následkoch predčasného splatenia (ďalej len „potvrdenie“) vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia Úveru do jeho splatenia.

  4. Výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného Úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením Úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného Úveru pred lehotou splatnosti.

  5. Banka nemá právo požadovať náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti so splatením Úveru pred lehotou splatnosti, ak:

   1. k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie Úveru;

   2. ide o povolené prečerpanie;

   3. splatenie Úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba Úveru fixná;

   4. suma splátok splateného Úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur;

   5. splatenie Úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby Úveru.

  6. Náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by Klient zaplatil počas obdobia medzi splatením Úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy.

  7. Klient je oprávnený požiadať Banku o vydanie potvrdenia na účely posúdenia následkov čiastočného splatenia alebo úplného splatenia Úveru pred lehotou splatnosti. Žiadosť Klienta nemusí mať písomnú formu. Banka je povinná potvrdenie v rozsahu a spôsobom uvedeným v § 16 ods. 6 Zákona o spotrebiteľských úveroch vydať Klientovi bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta. Ak po vydaní potvrdenia nedôjde k čiastočnému alebo úplnému splateniu Úveru pred lehotou splatnosti, má Banka nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s vydaním potvrdenia.

  8. Ak Klient čiastočne splatí Úver pred lehotou splatnosti a súčasne alebo následne požiada Banku o vydanie potvrdenia vo vzťahu k zostávajúcej výške nesplateného Úveru, Banka je povinná vydať potvrdenie v rozsahu a spôsobom uvedeným v § 16 ods. 7 Zákona o spotrebiteľských úveroch bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta. Žiadosť Klienta nemusí mať písomnú formu.

  9. Klient, ktorý úplne splatí Úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený požiadať Banku o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť, že Úver bol splatený. Žiadosť Klienta nemusí mať písomnú formu. Banka je povinná vydať Klientovi potvrdenie v rozsahu a spôsobom uvedeným v § 16 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta.

  10. Potvrdenie podľa predchádzajúcich bodov musí mať písomnú formu a Banka je povinná vydať Klientovi potvrdenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je Klientovi dostupné.

  11. Ak sa Klient a Banka nedohodli a ani Klient neurčil inak, je dôsledkom čiastočného predčasného splatenia Úveru skrátenie trvania Zmluvy pri zachovaní výšky mesačných splátok, o čom je Banka povinná Klienta informovať pred čiastočným splatením Úveru.

 8. NÁSLEDKY NESPLÁCANIA ÚVERU

  1. Úrok z omeškania: Banka je oprávnená v prípade omeškania s úhradou jednotlivých Splátok si uplatniť aj úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania je určená v súlade s nariadením vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  2. Vyhlásenie okamžitej splatnosti Úveru: Banka je oprávnená v prípade riadneho a včasného nesplácania Splátok Úveru žiadať od Klienta zaplatenie celej pohľadávky pred dátumom konečnej splatnosti Úveru, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť okamžitú splatnosť Úveru), ak je Klient v omeškaní s úhradou jednej Splátky alebo čiastočného plnenia jednej Splátky počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace a to za podmienok ustanovených v § 53 ods. 9 a § 565 Občianskeho zákonníka. Banka je ďalej v prípade nesplácania Úveru oprávnená účtovať Klientovi úroky z omeškania a iné náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky Banky uvedené v tejto Zmluve. Rovnako je Banka oprávnená vyhlásiť okamžitú splatnosť Úveru:

   1. ak bude voči Klientovi začatý súdny výkon rozhodnutia alebo bude začaté exekučné alebo dražobné konanie, vyhlásený konkurz, rozhodnuté o oddlžení alebo povolená reštrukturalizácia a Banka si bude uplatňovať, resp. prihlasovať pohľadávku z titulu poskytnutia Úveru v predmetnom konaní;

   2. v prípade, ak Banka dodatočne zistí, že Klient poskytol nepravdivé, nepresné alebo neúplné údaje a informácie alebo Klient predložil sfalšované doklady v súvislosti s poskytnutím Úveru;

   3. v prípade, ak sa Banka pred čerpaním Úveru dozvie o závažných negatívnych zmenách v majetkovej a finančnej situácii Klienta, ktoré by objektívne ohrozili schopnosť Klienta splácať poskytnutý Úver.

  3. V prípade, ak dôjde k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom tretej osoby, súčasťou pohľadávky Banky voči Klientovi sú aj Bankou skutočne vynaložené náklady na zabezpečenie vymáhania pohľadávky a to maximálne vo výške 14 % z vymoženej dlžnej sumy + DPH.

  4. Zasielanie upomienok: Banka sa zaväzuje informovať Klienta o tom, že nedošlo k splateniu Splátky dohodnutej v Zmluve v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto Splátky.

 9. ZMLUVA NA DIAĽKU

  1. Zmluva je uzatváraná na diaľku v zmysle Zákona o finančných službách na diaľku, ak Banka a Klient uzatvára Zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie najmä, avšak nielen prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, ponukového katalógu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Banky a Klienta.

  2. Zmluva je uzavretá na diaľku aj v prípade aktívnej a pozitívnej súčinnosti Klienta s Bankou počas marketingovej komunikácie, ktorá spočíva v spätnej reakcii, napr. v podaní, vyplnení alebo podpísaní žiadostí, formulárov, návrhov zmlúv, ich odoslaní a pod. sa považuje za žiadosť Klienta alebo súhlas Klienta uzatvoriť s Bankou Zmluvu, ak nie je preukázaný opak.

 10. UZATVORENIE ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV S VYUŽITÍM BIOMETRICKÉHO PODPISU

  1. Zmluvu vrátane súvisiacich dokumentov je možné uzatvoriť písomnou formou v listinnej podobe, ako aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila v súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

  2. Ak sa Klient rozhodne pre uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, Zmluvu Klient uzatvára Biometrickým podpisom.

  3. V prípade uzatvorenia Zmluvy elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, Banka poskytne informácie pred uzatvorením Zmluvy v zmysle § 4 Zákona o spotrebiteľských úveroch prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere v podobe zápisu na inom Trvanlivom médiu, ktoré je dostupné Klientovi.

 11. DORUČOVANIE, KOMUNIKÁCIA a VHLÁSENIA

  1. Doručovanie písomností medzi Bankou a Klientom sa uskutočňuje najmä, avšak nielen poštou, elektronickou formou alebo faxom.

  2. Banka doručuje písomnosti na adresu Klienta uvedenú v Zmluve na účely doručovania alebo na inú adresu písomne oznámenú Klientom Banke najneskôr predo dňom odovzdania písomnosti na poštovú prepravu zo strany Banky. Oznámenia zasielané Klientovi do vlastných rúk sa považujú za doručené okamihom, kedy Klient príslušné oznámenie obdrží.

  3. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Klient podľa údajov Spoločnosti písomnosť osobne prevzal.

  4. Klient podpísaním Zmluvy súhlasí, aby Banka zasielala výzvy k úhradám Úveru, akékoľvek iné upozornenia za porušenie podmienok Zmluvy zo strany Klienta alebo informácie o ponuke produktov a služieb Banky a spoločností, ktorým je Banka na základe súhlasu Klienta oprávnená sprístupňovať alebo poskytovať osobné údaje Klienta elektronickou formou (Oznámenia).

  5. Za elektronickú formu podľa bodu 11.4 vyššie sa považuje komunikácia prostredníctvom GSM technológií, elektronická pošta alebo telefax.

  6. Klient podpísaním Zmluvy súhlasí s tým, že komunikáciu medzi ním a Bankou prostredníctvom elektronických médií bude Banka zaznamenávať a môže byť použitá ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu.

  7. Klient je oprávnený akékoľvek podnety týkajúce sa kvality a správnosti Služieb poskytnutých Bankou uplatniť vo forme reklamácie, ktorú zasiela na adresu Všeobecná úverová banka, a.s., 29. augusta č. 3, 058 01 Poprad.

  8. Banka je v zmysle Zákona o bankách oprávnená spracúvať osobné údaje Klienta aj bez jeho súhlasu. Účelom spracovania je najmä zistenie totožnosti Klienta a zistenie jeho majetkových pomerov, ponuka, uzatváranie, vykonávanie a dokumentovanie obchodov, a ďalej ochrana našich práv v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými a internými právnymi predpismi. Zoznam sprostredkovateľov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je Zverejnený na Webovom sídle.

  9. Klient udeľuje v zmysle § 91 Zákona o bankách súhlas so sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva

   1. poskytovateľom doplnkových služieb alebo iným osobám, ak je v súvislosti s plnením Zmluvy také poskytovanie údajov nevyhnutné;

   2. osobám, ktoré Banka poverila výkonom niektorých činností spojených so svojou prevádzkou v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie ich záväzkov; zoznam týchto osôb Banka uvedie v zozname sprostredkovateľov poverených na spracovanie osobných údajov na svojej internetovej stránke;

   3. osobám, ktoré sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami Banky a iným osobám a na účely, ktoré sú uvedené v zozname tretích strán na internetovej stránke Banky. Banka v zmluvnom vzťahu s týmito osobami zabezpečí povinnosť zachovávať bankové tajomstvo.

  10. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na pobočkách Banky alebo na www.vub.sk.

 12. JEDNOSTRANNÁ ZMENA

  1. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť a/alebo doplniť alebo úplne nahradiť doterajšie znenie Obchodných podmienok alebo Cenníka novým znením z týchto dôvodov:

   1. zmena právnych predpisov;

   2. zmena na finančnom alebo bankovom trhu objektívne spôsobilá ovplyvniť poskytovanie produktov a služieb zo strany Banky;

   3. zmena v našich technických, informačných a bezpečnostných možnostiach ovplyvňujúca možnosť poskytovania produktov a služieb zo strany Banky;

   4. zvyšovanie kvality, bezpečnosti a dostupnosti ponúkaných produktov a služieb zo strany Banky;

   5. z iných dôvodov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach alebo v Zmluve (ďalej len spoločne „Zmena“).

  2. Banka sa zaväzuje o Zmene v zmysle tohto článku informovať Klienta spôsobom a v lehote stanovenej podľa právnych predpisov spolu s určením jej platnosti a účinnosti. Klient má právo vyjadriť nesúhlas so zmenou Cenníka a/alebo so zmenou Obchodných podmienok, ktorý spolu s výpoveďou v zmysle bodu 12.3 tohto článku musí doručiť Banke v lehote najneskôr deň pred navrhovaným dňom účinnosti Zmeny. Ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, tak nesúhlas musia vyjadriť všetci účastníci. V prípade, ak Klient neprejaví svoj nesúhlas v zmysle tohto bodu Obchodných podmienok, platí, že táto Zmena sa na Klienta vzťahuje.

  3. V súvislosti so Zmenou má Klient právo písomne bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať Zmluvu s uvedením tohto dôvodu. V prípade uplatnenia práva na výpoveď Zmluvy je Klient povinný Banke uhradiť pohľadávku do lehoty určenej v písomnom oznámení.

 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti Banky v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

  2. Jazykom rozhodujúcim pre právne vzťahy medzi Bankou a Klientom je slovenský jazyk.

  3. Klient sa podpísaním Zmluvy zaväzuje bezodkladne informovať Banku o všetkých zmenách, ktoré nastali v právnom postavení Klienta, najmä zmeny priezviska, obchodného mena, adresy miesta trvalého pobytu, sídla, kontaktných telefónnych čísel, oprávnenia konať, pričom najneskôr zároveň s oznámením takýchto zmien predložia Banke aj doklad osvedčujúci vykonanie takejto zmeny. Za aktualizáciu údajov uvedených vyššie zodpovedá výlučne Klient, pre Banku sú záväzné údaje Klienta oznámené Banke ako posledné.

  4. Klient podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré poskytol Banke vo vyššie uvedených dokumentoch alebo na ich základe sú ku dňu ich poskytnutia pravdivé, aktuálne a úplné.

  5. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania posledným účastníkom zmluvného vzťahu.

  6. Klient na jednej strane a Banka na strane druhej (Strany) sa dohodli, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú predovšetkým riešené dohodou Strán. V rámci mimosúdneho riešenia sporov zo spotrebiteľskej zmluvy má Klient taktiež právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo mediátora podľa zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii.

  7. Banka Klienta týmto informujeme o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Klient je oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, podľa vlastnej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporov, sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

  8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia a účinnosť dňa 01.01.2019.