Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo:
Spolu
Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU SCHIPRO,s.r.o.

(ďalej len „obchodné podmienky“)

 

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR - www.mhsr.sk

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71,

P.O.Box 89, 011 79 Žilina, tel., fax:041/7632130, za@soi.sk

 

I.

Úvodné ustanovenia:


1) Na právne vzťahy vznikajúce pri nákupe tovaru spotrebiteľovi prostredníctvom e-shopu "NÁRADIESHOP" sa vzťahuje Občiansky zákonník a Osobitné predpisy, ak zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri odovzdaní tovaru alebo poskytovanie SLUŽIEB na základe ZMLUVY uzavretej na diaľku alebo ZMLUVY uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení neustanovuje inak (Ďalej ľan "zákon o odovzdajú tovaru na diaľku"). Vzťahy použite ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení Ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení.


2) Predávajúcim v prípadoch uvedených v ods. 1 je spol.

SCHIPRO SK, s.r.o., Kollárova 5631, 036 01 Martin.

Zapísaný v obchodnom Registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č .: 15853 / L, deň zápisu: 26.01.2005 IČO: 36 426 989 IČ DPH: SK2021942065

3) Kupujúcim v prípadoch uvedených v ods. 1 je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnaní alebo povolania. V prípade kúpy tovaru iným subjektom ako spotrebiteľom sa tento právny vzťah upravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v rozsahu práv a povinností, ktoré nie sú viazané na spotrebiteľov.

II.

Vymedzenie niektorých pojmov:


1) Pri kúpe tovaru podľa § 1 dochádza k uzatvoreniu kúpnej ZMLUVY na diaľku (Ďalej ľan "zmluva") podľa § 2 ods. 1 zákona o odovzdaní tovaru na diaľku.


2) Trvanlivým nosičom sa rozumiem prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované INFORMÁCIE spôsobom umožňujúcim ich použitím v budúcnom na časovom obdobím zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú duplikácií uložených informácií, najme papier, e-mail, USB kľúč, CD , DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

III.

Objednávky tovaru - návrh kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa:

1) Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku a návrh kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením objednávky (akceptáciou, ďalej len "Potvrdenie a spracovanie objednávky"), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3) Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

4) Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

5) Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena a aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej spracovaní.

6) V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na web stránke (NáradieShop.sk), predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie a spracovanie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

7) Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8) Kupujúci môže zrušiť objednávku.  Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od zmluvy nie len v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ale aj pred prevzatím tovaru (teda po potvrdení objednávky spotrebiteľovi predávajúcim), teda pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (tak, ako to má predávajúci uvedené vo VOP v čl. IV. 

9) Spotrebiteľ si objednáva tovar zapísaním množstva vybraného tovaru a potvrdenie výberu. V ďalších krokoch uvedie formu úhrady a doručením tovaru, identifikačné údaje. Po odoslaní objednávky dostane potvrdenie o spracovanie objednávky.

Objednávka musí obsahovať nasledujúci údaje:

  • kontaktnú osobu kupujúceho s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom
  • prípade objednávky podnikateľom je potrebne uviesť IČO, DIČ, ak je kupujúci platcom DPH tak IČ DPH, telefonický kontakt
  • spôsob dodaním a adresu doručením
  • spôsob platby


10) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho a potvrdenie súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

11) V prípade doručení objednávky, ktorá nevykazuje chybné, alebo sporné údaje, je tovar expedovaný spotrebiteľovi zvyčajne do 2 pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade, najneskôr však do 30 dní. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť spotrebiteľovi na jeho požiadanie informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade, že predpokladaná doba doručenia presiahne 5 pracovných dní od doručenia objednávky, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak už bola predávajúcim prijatá platba, alebo záloha na tovar či dopravu, potom predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze na jeho účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12) Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od spotrebiteľa v špecifických prípadoch úhradu zálohy z ceny objednaného tovaru.

13) V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u predávajúceho tento môže účtovať sumu dvojnásobnú pri danom produkte v EUR), aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

14) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

15) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.

16) V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim.

17) Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.


IV.

Poučenie pre spotrebiteľa:


1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od ZMLUVY v lehote 14 dní odo dňa prevzatie tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od ZMLUVY aj pred začatím plynutím lehoty na odstúpenie od ZMLUVY. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od ZMLUVY podľa prílohy týchto podmienok. Lehota na odstúpenie od ZMLUVY sa považuje za zachovanú, ak oznámení o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.


2) Predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky prijaté peňažné prostriedky, a to vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým je od spotrebiteľa prijal, alebo spôsobom, aký spotrebiteľ požadoval, vždy zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak spotrebiteľ žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím spotrebiteľ týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar preukázateľne vráti. Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


3) V prípade odstúpenia od ZMLUVY Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V takomto prípade bude spotrebiteľovi zo strany predávajúceho vyzvaný na úhradu výšky tohto zníženie a za podmienky, že túto sumu neuhradí, bude vymáhaná súdnou cestou prostredníctvom advokátskej kancelárií.


4) Po uplynutí Lehoty uvedenej v ods. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od ZMLUVY iba v prípade, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, ako v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutí sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.


5) AK spotrebiteľ v súlade s týmito podmienkami odstúpi od ZMLUVY, predávajúci je povinný vrátiť mu kúpnu cenu vrátane nákladovo na dodanie tovaru a to v Lehote do 14 dní odo dňa doručení odstúpenia od ZMLUVY spôsobom, akým bolí produkt alebo príslušenstvo sumy uhradené, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne inak. Tovar sa vracia na adresu predávajúceho: SCHIPRO SK, s.r.o. Kollárova 5631, 036 01 Martin

6) Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátiť pre svoju povahu poštou.

7) Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu úplný, čistý, nepoškodený tovar v pôvodnom stave bez akýchkoľvek známok použitia, s kompletnou dokumentáciou vrátane originálneho obalu. Pri odstúpení od ZMLUVY, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tím, ako mu je tovar doručený späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od ZMLUVY zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.


8) Spotrebiteľ je povinný tovar používať iba na účel, na ktorý je určený a v súlade s podmienkami záruky poskytovanej výrobcom. V opačnom prípade prichádza do úvahy zánik zodpovednosti predávajúceho za vady.

9) Podmienky a informáciami uvedené v tomto § tvorí neoddeliteľne súčasť ZMLUVY, ktorá vznikla na základe objednávky tovaru spotrebiteľom a potvrdením jeho objednávky predávajúcim.

10) Spotrebiteľ po záväznom objednaní cez formulár e-obchodu súhlasí so zaslaním faktúry iba v elektronickej podobe vo formáte PDF.

11) Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v e-shope zakúpi tovar "na IČO".

12) Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v prípadoch:

- v prípade ak tovar nie je dlhodobo skladom alebo sa prestal dodávať
- v prípade ak sa zmenila cena dodávaného tovaru
- v prípade ak sa nie je možné skontaktovať s kupujúcim telefonicky alebo emailom


V.

Ochrana osobných údajov

1) Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydlisko vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla Vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3) Spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisovej (Ďalej ľan "ZOOU"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najme tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Spotrebiteľ zároveň prehlasuje, že dávajú svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej ZMLUVY. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľov v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOU. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu.

4) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

5) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOU osobné údaje bude získavať výlučnej na účel uvedené v ods. 4 tohto §.VI.

Záverečné ustanovenia:

1) Akékoľvek spory, vyplývajúce z plnení kúpnej ZMLUVY, uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia právnym poriadkom SR a to najme platnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.


2) Prípadné sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom kontaktného e-mailu (obchod@naradieshop.sk).


3) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť ilustračné a od skutočného výrobku sa môžu odlišovať tak ako aj texty pri produktoch ktoré sú vložené od jednotlivých značiek s prístupom na ich použitie pri ktorých sa môžu uskutočniť zmeny počas pôsobenia produktu vo výrobe či na trhu.

4) V prípade, že niektoré ustanovenia obchodných podmienok sú neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno len písomnou formou.

5) Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.


 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 21.9.2016.